Home / ข่าววันนี้ / ข่าวดีธนาคารออมสิน ปล่อยให้กู้ 2 สินเชื่ออนุมัติไว 10,000 – 150,000 เงื่อนไขตามนี้เลย

ข่าวดีธนาคารออมสิน ปล่อยให้กู้ 2 สินเชื่ออนุมัติไว 10,000 – 150,000 เงื่อนไขตามนี้เลย

เนให้กู้ยืมธนาคารออมสินปล่อยให้กู้ 2 สินเชื่อ ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด – 19 ธนาคารออมสินปล่อยเงินให้กู้ยืม 2 สินเชื่อช่วยเหลือ ผู้ที่กำลังเดือดร้อน จากโควิด-19 ในตอนนี้ เชื้อไวรัส โควิด-19 กำลังระ บ าดไปทั่วโลกทางธนาคารออมสิน ก็มีโครงการดีๆ ออกมาช่วยเหลือคนไทย และได้ออกสินเชื่อ 2 สินเชื่อล่าสุดมีอะไรบ้างไปดูกัน

1.ซอฟต์โลน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับ ผู้ประกอบการ โครงการ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับ ผู้ประกอบการ Non – Bank

ที่กำลังได้รับผลกระทบจากโควิดวงเงินกว่า 150,000 ล้านบ. ทางธนาคารออมสิน ก็ได้ปล่อยสินเชื่อไปแล้วกว่า 14,800 รา ย คิดเป็นวงเงิ นจำนวนกว่า 136,800 ล้านบ นอกจากนี้ ยังได้เตรียม จะปล่อยสินเชื่อซอฟต์โลนก้อนใหม่ในวงเงินจำนวนกว่า 100,000 ล้านบ. สำหรับกลุ่ม นักท่องเที่ยว โดยในขณะนี้ ก็ได้ส่งเรื่อง ไปที่กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาแล้ว และ อาจจะได้เห็นการช่วยเหลือในเร็วๆนี้ เตรียมที่จะยืมเงินกันได้เลย

คุณสมบัติของผู้ที่ขอสินเชื่อ

– เป้นผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank)

ที่ให้บริการ ให้สินเชื่อ แก่ลูกหนี้รายย่อย ได้แก่สินเชี่อ บัตรเครดิต

สินเชื่อ ส่วนบุคคลลิซซิ่งเช่าซื้อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และสินเชื่อทะเบียนรถ

– ในรอบปี บัญชี 2562 ต้องมีผลกำไร สุทธิ จากการดำเนินการกิจการ

– กำหนด D/E Ratio ที่ไม่เกิน 10 เท่าและมี NPLs ที่ไม่เกิน 5.00%

– เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาด ของ COVID-19

– ต้องมีมาตรการ ในการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในวงกว้างอย่างชัดเจน

ส้วนวัตถุประสงค์ เป็นการให้สินเชื่อใหม่เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง

ให้กับผู้ประกอบการ ธุรกิจ Non-Bank ให้สามารถที่จะช่วยเหลือ

ลูกหนี้รายย่อยของแต่ละบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้ได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไข

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว (L/T)

จำนวนเงินในการให้กู้ให้กู้ได้ที่สูงสุดไม่เกินรายละ 5,000 ล้านบ.โดยพิจารณาตามความสามารถและความจำเป็นในกิจการ กำหนดให้กู้ได้ ไม่เกินที่ร้อยละ 10 ของสินเชื่ อ ของผู้ที่ขอกู้ในแต่ละรายณสิ้นเดือนก่อนการอนุมัติ พิจารณาเฉพาะลูกนี้รายย่อยบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคลที่มี สถานะปกติ และต้องไม่เกินยอดคงค้างของลูกหนี้ ที่มีคุณภาพดีที่บริษัทนั้นจะให้ความช่วยเหลือ

ระยะเวลาชำระเงินกู้ระยะเวลากู้ 2 ปี

อัตราดอกเบี้ย

–อัตราดอกเบี้ย เงินกู้เท่ากับ 2% ต่อปี

–อัตราดอกเบี้ยกรณีที่ผู้กู้ ออกจากโครงการและอัตรา

ดอกเบี้ยกรณีที่ผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้เป็นไปตาม โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan)

สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

หลักประกันการกู้เงิน

ต้องมีหลักประกันเช่นสิทธิเรียกร้อง จากลูกหนี้ของผู้กู้เท่ากับ

วงเงินกู้โดยจดทะเบียน หลักประกัน ตามกฎหมาย ว่าด้วย หลักประกัน ทางธุรกิจ

และบุคคลที่ธนาคารเชื่อถือ และ/หรือ หลักประกันอื่นๆ ตามเกณฑ์ ที่ทางธนาคารได้กำหนด

วงเงินโครงการ

วงเงิน 70,000 ล้านบ.ภายในวงเงิน “โครงการสินเชื่ อ ดอกเบี้ยต่ำ

(Soft Loan) สำหรับผู้ที่ ประกอบธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 150,000 ล้านบ.

ระยะเวลาของโครงการ

สำหรับ ผู้ประกอบการ ที่สนใจ นั้นสามารถที่จะ ยื่นขอสินเชื่อ

กับทางธนาคารได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธ.ค 63

หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมจะหมดในโครงการ หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตาม ทางธนาคารกำหนด

ผู้ที่ต้องการ จะเข้าร่วมในมาตรการ “โครงการ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

(Soft Loan) สำหรับ ผู้ประกอบการ Non – Bank

สามารถกรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้า ที่ติดต่อ แจ้งสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th

2.สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บ าท

“สินเชื่อฉุกเฉิน” 10,000 บ. จากออมสิน

เริ่มเปิดให้ผู้ประกอบ อาชีพอิสระที่คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

สามารถ ที่จะขอสินเชื่อได้ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา

สินเชื่อดังกล่าวนี้ สามารถกู้ได้ จนไปถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือ

จนกว่าวงเงินจะเต็ม ผู้ที่ต้องการสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติผู้ที่ขอสินเชื่อ

–มีที่อยู่อาศัย ที่แน่นอน ติดต่อได้

–มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บ.

–มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้ที่กู้ กับระยะเวลาในการกู้แล้ว ต้องไม่เกิน 70 ปี

–เป้นผู้ประกอบ อาชีพอิสระ นอกภาค การเกษตร

เช่นพ่อค้า แม่ค้าลูกจ้าง รับจ้างทั่วไป มัคคุเทศก์ ขับแท็กซี่ เป็นต้น)

–ได้รับ ผลกระทบ จากการระบาดของโรค “โควิด-19”

วงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ 10,000 บ.

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ยคงที่ Flat Rate 0.10% ต่อเดือน

หลักประกัน

-ไม่ต้อง มีหลักประกัน

การชำระคืน ระยะเวลา ในการให้กู้ ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการ

ผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรกและเริ่มชำระเงินคืนเงินต้นและ

ดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ที่กู้

ระยะเวลาในการขอสินเชื่อ ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา

สิ้นสุดในวันที่ 30 ธ.ค 63 หรือ จนกว่าจะครบวงเงิน 20,000 ล้านบ.

ผู้ที่ต้องการ เข้าร่วม ในมาตรการ สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ คลิกที่นี่ gsb.or.th

ข้อมูลsanjuans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *