Home / ข่าววันนี้ / ธนาคารกรุงไทย ใจดีปล่อยเงินให้กู้ยืมสำหรับอาชีพอิสระ 1 ล้าน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ธนาคารกรุงไทย ใจดีปล่อยเงินให้กู้ยืมสำหรับอาชีพอิสระ 1 ล้าน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ธนาคารกรุงไทย ปล่อยสินเชื่อเงินให้กู้ยืมยืมเงินได้สำหรับอาชีพอิสระที่ 1 ล้าน บาท ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกันกู้ได้ไม่เกิน 1 ล้าน บาท กู้ยืมเงินแบบง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องมีหลัก ประกันสินเชื่อเงินให้กู้ยืมเงินด่วนวงเงินสูงดอกเบี้ยแบบถูกใจใครหลายๆคน

-วงเงินให้กู้ได้สูงสุดที่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ปัจจุบันแต่ให้กู้ได้ที่ไม่เกิน 1 ล้าน บาท

-ข้อดีคือไม่มีบัญชีเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงไทยก็สามารถกู้ได้

-เพียงแค่ท่านมีรายได้ที่ 30,000 บาท ขึ้นไป

-ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือคนค้ำประกัน

คุณสมบัติของผู้ที่ขอเงินให้กู้ยืม

1.เป็นบุคคลทั่วไปมีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำที่ 30,000 บาทและมีอายุงานที่ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.หากเป็นเจ้าของร้านค้าทั่วไปต้องมีรายได้สุทธิขั้นต่ำที่ 30,000 บาทต่อเดือนและเปิดร้านไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.จะต้องไม่มีประวัติที่เสียหายทางด้านการเงินและไม่มีหนี้สิน

เอกสารการขอสินเชื่อ

1.ต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้าน

3.บัตรประจำตัวพนักงานถ้ามี

4.ต้นฉบับหนังสือการรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือนล่าสุดหรือต้นฉบับหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถแสดงรายได้ที่น่าเชื่อถือ

5.Statement

-สำหรับบุคคลทั่วไปมีรายได้ประจำต้องใช้ Statement ย้อนหลังที่ 3 เดือน

-หากเป็นเจ้าของร้านค้าทั่วไปให้ใช้ Statement การดำเนินธุรกิจย้อนหลังที่ 1 ปี หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน(ถ้ามี)หรือสำเนาทะเบียนการค้า(ถ้ามี)

6.เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตในเดือนล่าสุดหรือเอกสารอื่นๆ ลักษณะเดียวกัน

หากท่านใดที่สนใจเงินให้กู้ยืมยืมเงินจากธนาคารกรุงไทยสอบถามเพิ่มเติมที่ krungthai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *