Home / ข่าววันนี้ / กรุงไทยเปิดกู้วงเงิน 5 แสนบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ไม่ต้องค้ำ

กรุงไทยเปิดกู้วงเงิน 5 แสนบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ไม่ต้องค้ำ

ที่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เลยและเจ้าของกิจการก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์วงเงินสูงสุด 5 แสนบาทได้ด้วย โดยสามารถกู้สินเชื่อไม่มีหลักทรั พย์นี้ได้ 12-60 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 20-22% ซึ่งทางกรุงไทยก็ได้กำหนดคุณสมบัติผู้กู้ไว้คือต้องมีร ายได้มากกว่า 30,000 บ าทขึ้นไป ต่อเดือน ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงินโดยถ้าเป็นพนักงานประจำต้องมีอายุงานขั้นต่ำ 1 ปี ในขณะที่เจ้าของกิจการเปิดร้านมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยพนักงานประจำสามารถกู้ได้วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาทที่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ กับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 20% ต่อปีส่วนเจ้าของกิจการก็สามารถกู้เงินกรุงไทยได้สูงสุด 5 แสนบาท

ที่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 22% ต่อปี เพิ่มเติมคือสินเชื่อนี้ก็เป็นสินเชื่อกรุงไทยสําหรับข้าราชการได้ด้วย ซึ่งระยะเวลาการกู้นั้นไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือเจ้าของกิจการก็สามารถกู้กรุงไทยได้ตั้งแต่ 12-60 เดือนเลย ทางด้านคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อกรุงไทย Smart Money มีการกำหนดไว้ว่าจะเป็นพนักงานประจำ หรือเป็นเจ้าของกิจการก็ได้โดยจะต้องมึรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน และมีอายุงานหรือเปิดร้านมามากกว่าที่กำหนดดังภาพ จะเห็นว่าการขอสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์นั้นไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงิน

เดือนกรุงไทยก็สามารถยื่นกู้เงินกรุงไทยได้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

2.ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือนล่าสุดหรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดง

ร ายได้ที่เชื่อถือได้ 3 เดือนสำหรับบุคคลทั่วไป 1 ปีสำหรับเจ้าของธุรกิจ

3.ถ้ามีบัตรประจำตัวพนักงานให้แนบมาด้วย

4.ถ้าเป็นเจ้าของกิจการ:สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน(หากมี)หรือสำเนาทะเบียนการค้า(หากมี)

5.ถ้ากู้ชำระสินเชื่อ:เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด

หรือเอกสารอื่นในลักษณะใกล้เคียงสมัครขอสินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเตรียมเอกสารไปให้พร้อมและติดต่อธนาคารไทย

เพื่อขอกู้เงินกรุงไทยได้แบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก:sajainews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *