Home / ข่าววันนี้ / ออมสินปล่อยสินเชื่อประชารัฐ เพื่อผู้สูงวัย กู้ได้สูงสุด 2 แสน

ออมสินปล่อยสินเชื่อประชารัฐ เพื่อผู้สูงวัย กู้ได้สูงสุด 2 แสน

ธนาคารออมสิน นอกจากปล่อยสินเชื่อเงินกู้ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ cd 19 เช่นสินเชื่อพลังฐานรากหรือให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วรู้หรือไม่ธนาคารออมสินยังให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยด้วยการออกสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัยให้กู้รายละไม่เกิน 2 แสนบาทต่อคน ส่วนรายละเอียดและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินเป็นอย่างไรนั้นเช็กเงื่อนไขได้จากบรรทัดถัดจากนี้

จุดเด่นเพื่อเป็นทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้หนี้นอกระบบ

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทต้องไม่เกิน 200,000 บาท

โดยผู้สูงอายุ ที่สามารถกู้ได้ต้องมีอายุ 60 ปี ขึ้นไปโดยเมื่อรวมเวลาในการผ่อนแล้วต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี เช่น

อายุ 62 ปี ยื่นกู้และผ่อนชำระ 4 ปี แบบนี้กู้ได้(รวมระยะกู้+ผ่อน = 66 ปี ซึ่งไม่เกินกำหนด)

อายุ 66 ปี ยื่นกู้และผ่อนชำระ 3 ปี แบบนี้กู้ได้(รวมระยะกู้+ผ่อน = 69 ปี ซึ่งไม่เกินกำหนด)

อายุ 69 ปี ยื่นกู้และผ่อนชำระ 3 ปี แบบนี้ไม่ได้(รวมระยะกู้+ผ่อน = 72 ปี ซึ่งเกินกำหนด)

ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ของสินเชื่อต้องกู้และเลือกผ่อนไม่ต่ำกว่า 3 ปี(36 งวด)และไม่เกิน 10 ปี(120 งวด)

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระเงินกู้ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 3 ปี(36 งวด)และไม่เกิน 10 ปี(120 งวด)

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่นผู้ประกอบการอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่ายมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้

หลักประกัน

ให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrereneurs ค้ำประกัน โดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกัน ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา

ที่มา:hot.khaoduan.live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *