Home / ข่าววันนี้ / ก.มหาดไทย ลุยออกโฉนดที่ดิน 122,400 แปลง 50 จังหวัดลดเหลื่อมล้ำ-มีที่ทำกินเริ่ม 1 ต.ค นี้

ก.มหาดไทย ลุยออกโฉนดที่ดิน 122,400 แปลง 50 จังหวัดลดเหลื่อมล้ำ-มีที่ทำกินเริ่ม 1 ต.ค นี้

กระทรวงมหาดไทยประกาศปี 64 เตรียมออกโฉนดที่ดิน 50 จังหวัดกว่า 120,000 แปลง เริ่ม 1 ต.ค.นี้ เดินหน้าสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม วันนี้(23 ก.ย.63)นายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัด ทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามมาตรา 58 วรรคแรกของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2528 รวม 50 จังหวัด ได้แก่

1.กระบี่

2.กาญจนบุรี

3.กาฬสินธุ์

4.กำแพงเพชร

5.ขอนแก่น 6.จันทบุรี 7.ชลบุรี 8.ชัยภูมิ 9.เชียงราย 10.เชียงใหม่

11.ตรัง 12.ตาก 13.ตราด 14.นครพนม 15.นครราชสีมา 16.นครศรีธรรมราช

17.นราธิวาส 18. น่าน 19.บึงกาฬ 20.บุรีรัมย์ 21.ประจวบคีรีขันธ์ 22.ปัตตานี 23.พะเย า 24.พังงา 25.พัทลุง

26.พิษณุโลก 27.เพชรบุรี 28.แ พร่ 29.มหาสารคาม 30.มุกดาหาร 31.ยะลา 32.ยโสธร

33.ระยอง 34.ราชบุรี 35.ร้อยเอ็ด 36.ลำปาง 37.ลำพูน 38.ศรีสะเกษ 39.สกลนคร

40.สตูล 41.สระบุรี 42.สงขลา 43.สุโขทัย 44.สุราษฎร์ธานี 45.สุรินทร์

46.หนองคาย 47.อุดรธานี 48.อุตรดิตถ์ 49.อุบลราชธานี และ 50.อำนาจเจริญ

โดยเขตจังหวัดดังกล่าวไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร นายนิพนธ์กล่าวอีกว่าสำหรับการทำการสำรวจเพื่อรังวัด เป็นนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ที่ต้องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลมียุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำและกระจายการถือครองที่ดินซึ่งจะดำเนินการใน 2 ส่วนคือ

1.โครงการเดินสำรวจออกโ ฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

(จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาส)บริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด–สุไหงปาดี ตามมติคณะกร รมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(คปต.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560

2.โครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

ด้วยระบบเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)ให้ครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งกำหนดเป้าหมายเดินสำรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร รวมทั้งสิ้นจำนวน 122,400 แปลงโดยดำเนินการสำรวจรังวัดในพื้นที่ 50 จังหวัด จำนวน 12 ศูนย์ 88 สายสำรวจ ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และใช้งบประมาณรวม 444,335,600 บ าท

โดยรวมงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุนในการเดินสำรวจ ทั้งนี้การใช้ระบบ RTK GNSS Network สำรวจรังวัดจะใช้ในทุกพื้นที่ที่มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมให้ครอบคลุมทั่วประเทศเป็นระบบที่ทันสมัย ถูกต้องแม่นยำสูงและมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดินเป็นการลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ลดข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับรัฐ

โดยเฉพาะเป็นการลดขั้นตอนระยะเวลาในการแจ้ง และประกาศให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง มาชี้แนวเขตตลอดจนเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนในการรังวัดที่ดินให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้รมช.มท.ยังได้เน้นย้ำถึงการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล(Good Governance)เพื่อสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดสุดต่อประชาชน และในเรื่องการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินนี้จะดำเนินอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศต่อไป

ข้อมูลsmartsme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *