Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus จากธนาคารกรุงไทยดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus จากธนาคารกรุงไทยดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน

สำหรับสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus พร้อมใช้ธนาคารกรุงไทย เป็นสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา(Term Loan)สำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชนรับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทยวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MRR + 7.00% ต่อปี ดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันมีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย 5 ปี(60 งวด)คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ โดยผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี ผู้กู้ต้องรับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย ผู้กู้ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

กรอกรายละเอียดให้ครบหรือดูตัวอย่างตามรูปภาพ จากนั้นกดตกลง

หากสมัครเสร็จสมบูรณ์แล้วจะขึ้นรูปแบบด้านบน จากนั้นท่านก็รอทางธนาคาร กรุงไทยติดต่อกลับมาได้เลย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย MRR + 7.00% ต่อปี

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี(36 งวด)และไม่เกิน 10 ปี(120 งวด)

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

บัตรประจำตัวพนักงาน(ถ้ามี)

ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่นเพื่อการพิจารณาได้

เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

ข้อควรระวัง!!

–การรทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไม่มีผลต่อกำรพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

–ดอกเบี้ยเงินกู้จะคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้ำได้รับเงินกู้

–หากผิดนัดชำระ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด และมีค่าใช้จ่ายในกำรติดตามทวงถามให้ชาระหนี้เพิ่ม

–ลูกค้ำควรทำความเข้ำใจในผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื่นขอสินเชื่อ

–หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือ Call Center โทร. 02 111 1111

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *