Home / ข่าววันนี้ / ธ.กรุงไทย ปล่อยกู้โดยไม่มีหลักทรัพย์กู้ได้สูงสุดถึง 5 แสนบาท

ธ.กรุงไทย ปล่อยกู้โดยไม่มีหลักทรัพย์กู้ได้สูงสุดถึง 5 แสนบาท

ใครที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนแต่ติดที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมรู้จักสินเชื่อกรุงไทย Smart Money ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money สินเชื่อที่ธนาคารให้กู้เงินกรุงไทยกับสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ให้กู้วงเงินสูงสุด 1 ล้าน โดยพนักงานประจำสามารถกู้ได้วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ที่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้กับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 20% ต่อปี

ส่วนเจ้าของกิจการก็สามารถกู้เงินกรุงไทยได้สูงสุด 5 แสนบาท ที่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 22% ต่อปี เพิ่มเติมคือสินเชื่อนี้ก็เป็นสินเชื่อกรุงไทยสําหรับข้าราชการได้ด้วย

ระยะเวลาการกู้สามารถกู้กรุงไทยได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อกรุงไทย Smart Money มีการกำหนดไว้ว่า

พนักงานประจำ

ต้องมึรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน และมีอายุงาน 1 ปี

เป็นเจ้าของกิจการ

ต้องมึรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน เปิดร้านมามาก 2 ปี

เอกสารกู้เงินกรุงไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุดหรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ 3 เดือนสำหรับบุคคลทั่วไป 1 ปีสำหรับเจ้าของธุรกิจ

ถ้ามี บัตรประจำตัวพนักงานให้แนบมาด้วย

ถ้าเป็นเจ้าของกิจการ:สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน(หากมี)หรือสำเนาทะเบียนการค้า(หากมี)

ถ้ากู้ชำระสินเชื่อ:เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะใกล้เคียง

สมัครขอสินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเตรียมเอกสารไปให้พร้อมและติดต่อธนาคารไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *