Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อประชารัฐออมสินกู้ได้ 200,000 บาท ผ่อนได้นาน 10 ปี

สินเชื่อประชารัฐออมสินกู้ได้ 200,000 บาท ผ่อนได้นาน 10 ปี

ธนาคารออมสิน นอกจากปล่อยสินเชื่อเงินกู้ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยมีชื่อว่า สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัยเพื่อเป็นทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้หนี้นอกระบบโดยธนาคารจะให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทต้องไม่เกิน 200,000 บาท โดยมีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี(36 งวด)และไม่เกิน 10 ปี(120 งวด)

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย โดยผู้กู้ต้องมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป โดยเมื่อรวมเวลาในการผ่อนแล้วต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี เช่น

อายุ 60 ปี ยื่นกู้และผ่อนชำระ 4 ปี แบบนี้กู้ได้(รวมระยะกู้+ผ่อน = 64 ปี ซึ่งไม่เกินกำหนด)

อายุ 64 ปี ยื่นกู้และผ่อนชำระ 3 ปี แบบนี้กู้ได้(รวมระยะกู้+ผ่อน = 67 ปี ซึ่งไม่เกินกำหนด)

อายุ 69 ปี ยื่นกู้และผ่อนชำระ 4 ปี แบบนี้ไม่ได้(รวมระยะกู้+ผ่อน = 73 ปี ซึ่งเกินกำหนด)

อายุ 68 ปี ยื่นกู้และผ่อนชำระ 3 ปี แบบนี้ไม่ได้(รวมระยะกู้+ผ่อน = 71 ปี ซึ่งเกินกำหนด)

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบการอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

วิธีสมัคร สินเชื่อประชารัฐ

ท่านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้านท่านหรือโทร 1115

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี(36 งวด)และไม่เกิน 10 ปี(120 งวด)

หลักประกัน

นอกจากนี้ยังมี บสย.จัดการให้(บสย.เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs(Small and Medium Enterprises)ที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอในการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อให้ได้วงเงินสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการ)โดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกันตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไปตลอดอายุสัญญา

ที่มา:ballkaew.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *