Home / ข่าววันนี้ / ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้ยืม 200,000 บาท มีสมุดฝาก ธ.ออมสิน กู้ยืมได้ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำ

ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้ยืม 200,000 บาท มีสมุดฝาก ธ.ออมสิน กู้ยืมได้ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ จาก ธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาค่าใช้จ่ายเพื่อการแต่งงานหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวโดยวงเงินกู้ยืมสูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลาการผ่อนชำระนาน สมัครขอสินเชื่อได้ทุกอาชีพที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขแล้วคุณจะพบว่าชีวิตคุณสุขสันต์ได้อีกเยอะ

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย

ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษซึ่งเป็นผู้เยาว์และมีความประสงค์ขอสินเชื่อโดยใช้สลากออมสินพิเศษ

ของตนเองเป็นหลักประกันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม

เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้สะดวก

เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

จำนวนวงเงินสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว สูงสุด 20,000,000 บาท

เงินกู้เบิกเกินบัญชี สูงสุด 10,000,000 บาท

ทั้งสองกรณีดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน ดังนี้

วงเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน

วงเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่ธนาคารกำหนดในสัญญาโดยส่งชำระเป็นงวดรายเดือนหรือส่งชำระไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละงวดกับเงินต้นบางส่วนได้ โดยพิจารณาตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ของผู้กู้

ในกรณีที่ผู้กู้ประสงค์จะขอกู้และทำสัญญากู้เงินเป็นรายปี(ระยะเวลากู้ 1 ปี)โดยขอชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญากู้เงิน ก็จะสามารถกระทำได้โดยเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อตามวงเงินและให้จัดทำสัญญากู้ระยะเวลา 1 ปีโดยส่งชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญาเงินกู้เงินกู้เบิกเกินบัญชีพิจารณาทบทวนสัญญาทุก 1 ปี

หลักประกัน

สลากออมสิuพิเศษ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

เป็นของผู้กู้ หรือของบุคคลอื่นซึ่งเป็นของธนาคารสาขาที่ให้กู้เงิน

อายุสลากที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน นับตั้งแต่วันที่รับฝากที่ระบุในสลาก

ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว

ไม่เป็นของผู้เยาว์ ยกเว้น กรณีผู้เยาว์ขอกู้เงินโดยใช้สลากของตนเองเป็นหลักประกันเงินกู้ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกันแต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง

กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินกู้ ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงิuให้กู้ก่อนโดยการตัดตอนสลากให้ปฏิบัติตามคำสั่งธนาคาร เรื่องการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินยกเว้นสลากออมสินพิเศษ(รุ่นธนโชค)ห้ามตัดตอนสลากไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นต้องมอบให้ธนาคารยึดถือพร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร

สมุดฝากเงินออมสินประเภทที่มีบัญชีคู่โอน และสมุดฝากเงินออมสินประเภทเผื่อเรียก(บัญชีคู่โอน)

มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

เป็นของผู้กู้ และบุคคลอื่นซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิu

ไม่เป็นของผู้เยาว์ หรือฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

เงินฝากประเภทที่ธนาคารกำหนด ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอuให้ถือเงินฝาก

ประเภทนั้นๆ และเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นหลักประกันเงินกู้ทั้งสองบัญชี

ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือพร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารออมสินทุกสาขา Call Center โทร 1115

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *