Home / ข่าววันนี้ / ออมสิน ใจดีออกบัตร PRIMA CARD ให้ยืม 30,000 ดอกต่ำไม่มีค่าธรรมเนียม

ออมสิน ใจดีออกบัตร PRIMA CARD ให้ยืม 30,000 ดอกต่ำไม่มีค่าธรรมเนียม

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ทำให้ใครหลายๆคนต่างกำลังมองหาเงินก้อนหรือเงินทุนสำรองในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือหมุนเวียนในธุรกิจ

อีกทั้งยังมีธนาคารต่างๆ ออกมาตราการเพื่อช่วยเหลือเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CV-19 วั นนี้เราจึงมีสินเชื่อดีๆ มาแนะนำให้ทุกคนได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจกัน สำหรับสินเชื่อบัตรเงินสด PRIMA CARD จากธนาคารออ มสิน ซึ่งให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยไม่ต้องมีสินทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

จุดเด่นของสินเชื่อ PRIMA CARD

บริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน(Revolving Credit)เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ในอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะและธนาคารสง วนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

วิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสด

สามารถใช้วงเงินได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน และนำส่งสินเชื่อบัตรกดเงินสด(Prima Card)ร่วมกับรหัสผ่าน(PIN)ที่ธนาคารจัดส่งให้เพื่อถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี“บัตรเครดิต”

สิทธิประโยชน์ของสินเชื่อ PRIMA CARD

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

ฟรี!ค่าธรรมเนียม

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป

รายได้ประจำอายุไม่เกิน 60 ปี

ผู้ประกอบอิสระ/เจ้าของกิจการอายุไม่เกิน 65 ปี

มีสัญชาติไทย

อายุงานดังนี้

ผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

ผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องประกอบอาชีพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

เจ้าของกิจการต้องมีการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

การชำระเงิน

ไม่มี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่มี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ

ไม่มี ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า

(Cash Advance Fee)

เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

สำเนาบัต รประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือนหรือต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน

Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุด

บัญชีที่ระบุชื่อ–เลขที่บัญชี

อาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้หรือเอกสารอื่นๆ

Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ–เลขที่บัญชี

อัตราดอกเบี้ยค่าบริการและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยค่าบริการต่างๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

อัตราค่าธรรมเนียม

การชำระเงิน

ชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ(Statement)หรือ

ชำระบางส่วนหรือจ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ(Statement)แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

1.เคาน์เต อร์ธนาคารออมสิน

2.ATM ธนาคารออมสิน

3.ออมสิน Internet Banking

4.ออมสิน MyMo

5.ออมสิน(Direct Debit)

6.เคาน์เตอร์เซอร์วิส

7.เทสโก้โลตัส

8.แคชเชียร์เซ็นเพย์(CenPay)

ค่าธรรมเนียม

คิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตามยอดที่กดใช้จริงไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

ที่มา:verifound.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *