Home / ข่าววันนี้ / ออมสิน มาตรการช่วยเหลือทุกอาชีพสินเชื่อทุนหมุนเวียนกู้ได้ 10,000-200,000 บาท

ออมสิน มาตรการช่วยเหลือทุกอาชีพสินเชื่อทุนหมุนเวียนกู้ได้ 10,000-200,000 บาท

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

จะใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ดำรงชีพ ออมสินก็จัดให้

จุดประสงค์การกู้

เพื่อเป็นเงินทุนประกอบธุรกิจ

เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

ชำระหนี้สินอื่นๆ

ต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPLs)ของธนาคาร ทั้งนี้ต้องไม่นำเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียวกัน

คุณสมบัติผู้กู้

มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่นผู้ประกอบอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่นข้าราชการทหารตำรวจลูกจ้างของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ

เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์สัญชาติไทยและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

มีสถานที่ประกอบอาชีพหรือที่อยู่อาศัยแน่นอน

เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกณสาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

ไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารออมสิน

ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน(รายบุคคล)อเนกประสงค์

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน

วงเงินกู้สูงสุดรายละ 200,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืน

วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี(36 งวด)

วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาทให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี(60 งวด)

วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001-200,000 บาทให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี(96 งวด)

หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้

หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี(96 งวด)

หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี(60 งวด)

หลักประกัน

บุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นสวนไร่นาตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

หลักประกันทางธุรกิจ(เช่นสิทธิการเช่าแผงค้าร้านค้า หรือยานพาหนะที่ใช้ประกอบธุรกิจ)ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ติดต่อได้ที่ ธ.ออมสินใกล้บ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *