Home / ข่าววันนี้ / ออมสิน SMEs ให้ยืม 1,000,000 ทำทุน

ออมสิน SMEs ให้ยืม 1,000,000 ทำทุน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่าสำหรับหลายๆท่านในปัจจับันได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์รอบ 2 กันทั่วประเทศ ซึ่งหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็น เชิงพาณิชย์หรือเกตรกรทังภาครัฐและเอกชนลูกจ้างประจำและและพนักงานชั่วคราวบางบริษัทบางกิจการถึงขนาดหยุดชั่วคราวหรือปิดตัวลง ทั้งนี้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการวงเะงินสักก้อนกับหลายๆธนคารต้องบอกอีกอย่างว่าการทำเรื่องค่อนข้างลำบากหลายคนจึงหานอกระบบ

ตรงนี้ดีกว่าแน่นอน ถ้าเกิดว่าวงเงินที่จับจ่ายใช้สอยหรือหมุนเวียนตรงนี้นเป็นของธนาคารออมสิน 1 ใน 5สถาบันหลักทางการเงินของประเทศไทยล่าสุดธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าปัจจุบันภาคธุรกิจท่องเที่ยวยังคงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหลังจากการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักเพราะ cvd-19)ซึ่งคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติมเพื่อเยียวยาและเพิ่มสภาพคล่องสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

โดยมอบหมายธนาคารออมสิน จัดทำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SMEs มีที่มีเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยววงเงินโครงการ 10,000 ล้านเริ่มเปิดรับลงทะเบียนขอกู้ทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ให้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SMEs มีที่มีเงินสินเชื่อ SMEs มีที่มีเงินของธนาคารออมสินมีแนวคิดเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนที่ขาดสภาพคล่องในการทำธุรกิจ หรือมีความเสี่ยงสูญเสียที่ดินติดสัญญาขายฝากอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากที่ได้เตรียมวงเงินโครงการเริ่มแรก 5,000 ล้านบาทต้องขยายเพิ่มเติมเป็น 10,000 ล้านบาท โดยมีผู้ลงทะเบียนขอกู้จนเต็มวงเงินในเวลาอันรวดเร็ว สำหรับวงเงินใหม่ 10,000 ล้านบาทนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือธุรกิ จท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล โดยธนาคารจะพิจารณาให้กู้จากคุณภาพของหลักป ระกัน และคิดอัตราดอกเบี้ ยที่ต่ำมาก

จุดเด่น

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ

เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร

เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นยกเว้นการซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้ยืม

พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการและต้องไม่เกินมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ให้กู้รายละเกินกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยในกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ระยะเวลาชำระ

เงินกู้ระยะสั้นระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงิ นทุกปี

เงินกู้ระยะยาวระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี โดยจะให้ปลอดชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่มีระยะเวลากู้ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์สัญชาติไทยหรือ

นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทยหรือ

กองทรัสต์ที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.2550 และสามารถยืมเงินได้

หลักประกัน

ให้ใช้ประเภทหนึ่งประเภทใดหรือหลายประเภทร่วมกันดังนี้

สมุดฝากเงินออมสินสลากออมสินพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

ที่ดินและอาคารให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

โฉลดที่ดินหรือ น.ส.3 ก.หรือห้องชุดให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่.470 ถนนพหลโยธินแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 10400. ติดต่อเรา.Call Center : 1115.โทรศัพท์:0-2299-8000 และสาขาใกล้บ้าน

หรือ:gsb.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *