Home / ข่าววันนี้ / เกียรตินาคิน ให้ยืม 250,000 ทันใจ

เกียรตินาคิน ให้ยืม 250,000 ทันใจ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่าเนื่องจากสถาณการณต่างๆ ในตอนนี้หลายๆคนประสบปัญหาด้านการเงินกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในชีวิตประจำวันและอื่นๆ รวมไปถึงวงเงินหมุนเวียนในกิจการส่วนตัว ซึงไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระและลูกจ้างประจำรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าและเกษตรกรน่าได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าแต่ว่าในช่วงสถาณการ์ที่ประเทศไทยเราจะผ่านผ้นไปนั้น ถือว่าเป็นช่วงที่เราจะกลับมาน้ำขึ้นให้รีบตัก

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาในส่วนวงเงินสักก้อนตรงนี้ ดีกว่าแน่นอน ถ้าเกิดว่าในส่วนของวงเงินที่กำลังหาอยู่นั้นไม่ได้มาจากนอกระบบแต่เป็นสินเชื่อในรูปแบบบัตรกดเงินสดของ ธนาคารเกียรตินาคิหนึ่งใน ธนาคาร ชั้่นนำด้านสินเชื่อและไฟล์แนนท์ทีมาในรูปแบบของบัตรกดเงินสด kkp cash card

ซึ่งสมัครง่ายฟรีค่าธร รมเนียมเบิกถอนเงินสดไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน เลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวนหรือชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท รับส่วนลดร้านค้าที่มีเครื่องหมาย UnionPay กดเงินสดได้ทุกที่จากตู้เอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย ATM Pool หรือ UnionPay

สำหรับบัตรกดเงินสด(KKP Cash Card)เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ให้แก่บุคคลธ รรมดาในรูปแบบวงเงินหมุนเวียน(Revolving Credit)โดยไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันหรือไม่ต้องมีบุคคลค ้าประกันซึ่งท่านสามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อตามที่ได้รับอนุมัติจากธ นาคารผ่านบัตรกดเงินสดที่ธนาคารได้ออกให้กับท่าน

โดยท่านสามารถใช้เบิกถอนเงินสด โอนเงิน ได้ทุกเมื่อตามที่ต้องการหรือใช้ซือสินค้า/บริการโดยวงเงินสินเชื่อคงเหลือที่เบิกใช้ได้จะลดลงตามการเบิกใช้จริง และดอกเบี ้ยจะคำนวณตามจำนวนเงินและจานวนวันที่เบิกใช้จริงในอัตราที่ธนาคารกำหนดและ/หรือค่าธรรมเนียมค่าบริการอื่นๆ(ถ้ามี)

โดยท่านไม่ต้องชำ ระดอกเบี ้ยเมื่อไม่มีการใช้วงเงินสินเชื่อวงเงินสินเชื่อจะคืนกลับสู่บัตรกดเงินสดเมื่อมีการช ำระเงินคืนซึ่งเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการใช้เงินสดหมุนเวียนเพื่อความสะดวกคล่องตัวชอบการชำระคืนแบบอิสระและสามารถควบคุมการชำระได้ด้วยตนเอง และคิดอัตราดอกเบี ้ยแบบคงที่

วงเงินอนุมัติ

1.วงเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท แต่ไม่เกิน 3เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

สาหรับลูกค้าที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท จะได้รับการอนุมัติวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

และมีวงเงินอนุมัติไม่เกิน 3 สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้กากับหรือผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับ บุคคลตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด

การค้ำประกันไม่ต้องใช้ทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน และไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

1.ผู้มีรายได้ประจำ

2.สัญชาติไทยอายุ 20 – 60 ปี

3.มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

4.รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

5.รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

6.มีหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่ อได้สะดวก

7.เอกสารประกอบการสมัคร

8.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

9.สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้(สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)

10.สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

วงเงินบัตรกดเงินสด

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

1.ประเภทบัตรและวงเงินสูงสุด ที่กดได้

2.เบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM สูงสุด 100,000 บาท

3.วงเงินเข้าบัญชีเงินฝากภายในธนาคารสูงสุด 100,000 บาท

4.ชำระค่าสินค้า/บริการสูงสุด 100,000 บาท

5.ชำระค่าสินค้า/บริการผ่านออนไลน์สูงสุด 100,000 บาท

หมายเหตุ:การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทางต้องรวมกันไม่เกินวง เงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

KKP Contact Center 02 165 5555

สอบถามข้อมูล ข้อเสนอแนะ ได้ที่บริการโทรศัพท์อัตโนมัติ

หรือเว็บไซต์ https://bank.kkpfg.com/th/personal-banking/loan/personal-loan/kkp-cash-card

ไม่มีค่าดำเดินการ โปsดsะวังผู้แอบอ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *