Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อเอนกประสงค์กรุงไทยให้กู้ 100,000 ผ่อนเดือนละ 2,649 บาท ไม่ค้ำประกันไม่ต้องโอนก่อน

สินเชื่อเอนกประสงค์กรุงไทยให้กู้ 100,000 ผ่อนเดือนละ 2,649 บาท ไม่ค้ำประกันไม่ต้องโอนก่อน

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนหรือใช้สำหรับหมุนเวียนในกิจการวันนี้กรุงไทยเปิดสินเชื่อที่มีชื่อว่า Smart Money โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดงถึง 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่สำคัญคือไม่ต้องค้ำประกันไม่ต้องมีบัญชีธนาคารของกรุงไทยก็สามารถกู้ได้

จุดที่น่าสนใจของสินเชื่อ Smart Money

วงเงินสูงสุด 5 เท่าข องรายได้แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

กู้ง่ายไม่ต้องมีหลักประกันหรือคนค้ำประกัน

วงเงินที่กู้

เงินเดือน 30,000 บาทกู้ 50,000 บาท ผ่อนยาว 60 เดือนผ่อนเดือนละ 1,324 บาทเท่านั้น

เงินเดือน 30,000 บาทกู้ 100,000 บาทผ่อนยาว 60 เดือนผ่อนเดือนละ 2,649 บาทเท่านั้น

คุณสมบัติผู้กู้

โดยจะต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท

ผู้กู้ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

กรณีเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไปมีรายได้สุทธิขั้นต่ำเดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงินไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

วิธีสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้จากธนาคารกรุงไทย

วิธีสมัครสินเชื่อกรุงไทย Smartmoney ดอกเบี้ยถูกไม่ต้องค้ำประกันไม่ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สมัครได้

ท่านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านท่านเพื่อหาสาขาที่ใกล้บ้านท่านหรือ Call Center โทร.02 111 1111

อัตราดอกเบี้ย

วิธีสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus จากธนาคารกรุงไทยวงเงิน 1 ล้าน ดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี

กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไปอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

บัตรประจำตัวพนักงาน(ถ้ามี)

ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้Statement

บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน

เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไปใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน(หากมี)หรือสำเนาทะเบียนการค้า(หากมี)

เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุดหรือเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกันหากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

วิธีชำระเงินกู้

สาขาธนาคาร

Krungthai NEXT/Internet Banking

ตู้ ATM

ข้อสำคัญที่ต้องระวัง

การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไม่มีผลต่อกำรพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ดอกเบี้ยเงินกู้จะคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้ำได้รับเงินกู้

หากผิดนัดชำระธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนดและมีค่าใช้จ่ายในกำรติดตามทวงถามให้ชาระหนี้เพิ่ม

ลูกค้ำควรทำความเข้ำใจในผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื่นขอสินเชื่อ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่หรือ Call Center โทร.02 111 1111

ที่มา:ballkaew.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *