Home / ข่าววันนี้ / วิธีสมัคร สินเชื่อหมุนเวียนประกอบอาชีพกู้ได้ 10,000-200,000 บาท ธนาคารออมสิน

วิธีสมัคร สินเชื่อหมุนเวียนประกอบอาชีพกู้ได้ 10,000-200,000 บาท ธนาคารออมสิน

“สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน”

จะใช้ประกอบอาชีพหรือใช้ดำรงชีพออมสินก็จัดให้

จุดประสงค์การกู้

–เพื่อเป็นเงินทุนประกอบธุรกิจ

–เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

–เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

–ชำระหนี้สินอื่นๆ

–ต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPLs)ของธนาคาร ทั้งนี้ต้องไม่นำเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียวกัน

คุณสมบัติผู้กู้

–มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

–เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่นผู้ประกอบอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

–เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่นข้าราชการทหารตำรวจลูกจ้างของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ

–เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

–เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทยและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

– ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

–เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

–มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือที่อยู่อาศัยแน่นอน

–เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณสาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

–ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารออมสิน

–ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน(รายบุคคล)อเนกประสงค์

จำนวนเงินให้กู้

–ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน

–วงเงินกู้สูงสุดรายละ 200,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืน

–วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี(36 งวด)

–วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี(60 งวด)

–วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001-200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี(96 งวด)

–หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้

–หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี(96 งวด)

–หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี(60 งวด)

หลักประกัน

–บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

–ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นสวน ไร่ นา ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

–หลักประกันทางธุรกิจ(เช่น สิทธิการเช่าแผงค้า ร้านค้าหรือยานพาหนะที่ใช้ประกอบธุรกิจ)ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ติดต่อได้ที่ ธ.ออมสินใกล้บ้าน

ที่มา https://www.gsb.or.th/gsb_govs/bank_people/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *