Home / ข่าววันนี้ / ออมสินใจดี ปล่อยสินเชื่ออเนกประสงค์ ให้ยืม 300,000 ได้ทุกอาชีพ

ออมสินใจดี ปล่อยสินเชื่ออเนกประสงค์ ให้ยืม 300,000 ได้ทุกอาชีพ

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับเศรษฐกิจในช่วงนี้ที่ใครหลายคนต่างต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้ในธุรกิจหรือหมุนใช้ในชีวิตประจำวันทำให้ใครหลายคนต่างมองหาสินเชื่อจากธนาคารต่างๆ เพื่อนำมาเป็นเงินทุนสำรองในอนาคตเพราะการวางแผนการเงินล่วงหน้าเป็นเรื่องจำเป็นในการดำเนินชีวิต

ทำให้ธนาคารหลายๆแห่ง ต่างออกมาตราการและสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนหรือต้องการเงินก้อนสำหรับนำมาใช้จ่ายเนื่องจากมีหลายกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CV-19 ทำให้ประชาชนบางกลุ่มขาดรายได้หรือมีรายได้ลดลง

วันนี้เราจึงมีสินเชื่อดีๆ มาแนะนำให้ทุกท่านได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจกันสำหรับสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์จาก ธนาคารออมสิน เพื่ออุปโภคบริโภคออกแบบสำหรับผู้ที่มีความต้องการทุกประเภทเช่นไปท่องเที่ยว ซื้อรถ ค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ โดยมีวงเงินให้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับการใช้บุคคลค้ำประกันและวงเงินสูงสุด 10,000,000 บาท สำหรับผู้ที่ใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน

จุดประสงค์ของสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

เพื่อการอุปโภคบริโภค

เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น(ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)

เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

จำนวนเงินให้กู้

1.กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท

2.กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร

ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด

ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน

ระยะเวลาชำระ

ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญาโดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

เงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน

มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืนต้องไม่เกิน 65 ปี

หลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป

เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป

เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

เป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดมีหลักเกณฑ์ดังนี้

เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น

ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า ออกได้สะดวก

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 1115

ที่มา:verifound.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *