Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อประชาชนสุขใจ จาก ออมสิน พ่อค้าแม่ค้า ร้านขายของชำกู้ได้ กับธนาคารออมสิน

สินเชื่อประชาชนสุขใจ จาก ออมสิน พ่อค้าแม่ค้า ร้านขายของชำกู้ได้ กับธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินเป็น ธนาคารของรัฐบาล มีหน้าที่รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้มีเงินออมรายย่อยออกพันธบัตรสลากออมสินรับฝากเงินในรูปแบบต่างๆ เพื่อสงเคราะห์ชีวิตและการศึกษาโดยเฉพาะเยาวชนของชาติและกิจกรรมอื่นๆ เช่นปล่อยเงินกู้ให้ผู้มีรายได้น้อยในวงเงินต่ำและหนึ่งในสินเชื่อที่ให้บริการคือสินเชื่อประชาชนสุขใจโดย ธนาคารออมสิน(GSB)เป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุน,สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

กำหนดวงเงินกู้

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 3 ปี(36 งวด)และไม่เกิน 10 ปี(120 งวด)ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่(Flat Rate)

ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกันตามระเบียบของธนาคาร รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน(ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)ค้ำประกัน)ด้านค่าทวงหนี้ตามระเบียบของธนาคาร มีค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนดตามระเบียบของธนาคาร

สินเชื่อประชาชนสุขใจ

เงื่อนไขและเอกสารการสมัคร

–เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่นผู้ประกอบอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

–เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

–เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

–มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน

–มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้คืนธนาคาร

–เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณสาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

–ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

เอกสารทางด้านหลักประกัน

ให้ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 200,000 บาท ดังนี้

วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน

วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 200,000 บาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับบุคคลค้ำประกัน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

–อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

–เป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไปจำนวน 1 คน

–ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่ บสย.กำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปีตลอดอายุสัญญาวิธีการสมัครสามารถสมัคร

“สินเชื่อประชาชนสุขใจ”ได้ที่ ธนาคารออมสิน(GSB)ทุกสาขาหรือโทรติดต่อสอบถาม 02-299-8000 หรือ Call Center 1115

ที่มา:sara1000update.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *