Home / ข่าววันนี้ / ด่วน ออมสินให้ยืมเงินหมุน เพื่อประกอบอาชีพ สินเชื่อธนาคารประชาชน วงเงิน 200,000 บาท

ด่วน ออมสินให้ยืมเงินหมุน เพื่อประกอบอาชีพ สินเชื่อธนาคารประชาชน วงเงิน 200,000 บาท

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจุดเด่น เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพหรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพหรือชำระหนี้อื่นๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ-เพื่อเป็นเงินทุน–เป็นเงินทุนเวียนในการประกอบอาชีพ-เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

ชำระหนี้สินอื่นๆ ต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPLs)ของธนาคาร ทั้งนี้ต้อง-ไม่นำเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียว รายละเอียดสินเชื่อ จำนวนเงินให้กู้ ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท กับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้เป็นไปตามประกาศกำหนดการชำระคืนเงินกู้

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ เงินกู้ระยะสั้นให้มีการทบทวนวงเงินทุกปีเงินกู้ระยะยาววงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี(36 งวด)วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001–100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี(60 งวด) วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001–200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี(96 งวด)หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตาม 2.ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้ ทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี(96 งวด)หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี(60 งวด)เงินกู้ระยะสั้นให้มีการทบทวนวงเงินทุกปีเงินกู้ระยะยาววงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี(36 งวด)กู้ตั้งแต่ 50,001–100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี(60 งวด)วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001–200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี(96 งวด)หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตาม 2.ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้ หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี(96 งวด)หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี(60 งวด)วิธีการคำนวณการชำระคืนงินกู้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน

การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่(Flat Rate)ทั้งนี้กรณีชำระเงินงวดตามปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญา สามารถชำระคืนทั้งจำนวนเพื่อนำไปคำนวณวงเงินกู้ใหม่ได้รายละเอียดการสมัครคุณสมบัติเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่นผู้ประกอบอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่ายเป็นผู้มีรายได้ประจำเช่นข้าราชการ ทหาร ตำรวจลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ

เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณสาขาที่ยื่นขอกู้เงิน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสินต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน(รายบุคคล)อเนกประสงค์หลักประกันเงินกู้สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด

ที่มา https://www.gsb.or.th/gsb_govs/bank_people/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *