Home / ข่าววันนี้ / วิธีสมัครสินเชื่อเอนกประสงค์กรุงไทย ให้กู้ 50,000 ผ่อน 1,324 บาท ไม่ค้ำประกัน ไม่ต้องโอนก่อน

วิธีสมัครสินเชื่อเอนกประสงค์กรุงไทย ให้กู้ 50,000 ผ่อน 1,324 บาท ไม่ค้ำประกัน ไม่ต้องโอนก่อน

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนหรือใช้สำหรับหมุนเวียนในกิจการวันนี้กรุงไทยเปิดสินเชื่อที่มีชื่อว่า Smart Money โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดงถึง 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่สำคัญคือไม่ต้องค้ำประกันไม่ต้องมีบัญชีธนาคารของกรุงไทยก็สามารถกู้ได้

จุดที่น่าสนใจของสินเชื่อ Smart Money

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

กู้ง่ายไม่ต้องมีหลักประกันหรือคนค้ำประกัน

วงเงินที่กู้

เงินเดือน 30,000 บาทกู้ 50,000 บาท ผ่อนยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนละ 1,324 บาทเท่านั้น

เงินเดือน 30,000 บาทกู้ 100,000 บาท ผ่อนยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนละ 2,649 บา ทเท่านั้น

คุณสมบัติผู้กู้

โดยจะต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท

ผู้กู้ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

กรณีเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไปมีรายได้สุทธิขั้นต่ำเดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงินไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

วิธีสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้จากธนาคารกรุงไทย

วิธีสมัครสินเชื่อกรุงไทย Smartmoney ดอกเบี้ยถูกไม่ต้องค้ำประกันไม่ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สมัครได้

ท่านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านท่านเพื่อหาสาขาที่ใกล้บ้านท่านหรือ Call Center โทร.02 111 1111

อัตราดอกเบี้ย

วิธีสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus จาก ธนาคารกรุงไทยวงเงิน 1 ล้าน ดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี

กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไปอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

บัตรประจำตัวพนักงาน(ถ้ามี)

ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือนล่าสุดหรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

Statement

บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน

เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไปใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน(หากมี)หรือสำเนาทะเบียนการค้า(หากมี)

เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุดหรือเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกันหากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

วิธีชำระเงินกู้

สาขาธนาคาร

Krungthai NEXT/Internet Banking

ตู้ ATM

ข้อสำคัญที่ต้องระวัง

การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไม่มีผลต่อกำรพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ดอกเบี้ยเงินกู้จะคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้ำได้รับเงินกู้

หากผิดนัดชำระธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด และมีค่าใช้จ่ายในกำรติดตามทวงถามให้ชาระหนี้เพิ่ม

ลูกค้ำควรทำความเข้ำใจในผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื่นขอสินเชื่อ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่หรือ Call Center โทร.02 111 1111

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *