Home / ข่าววันนี้ / เฮกันเลย อนุมัติแล้วรายชื่อกลุ่มที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษคนละ12,000

เฮกันเลย อนุมัติแล้วรายชื่อกลุ่มที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษคนละ12,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่าในช่วงสถาณการณ์รอยที่2ที่ผ่านมาทั้งในกรุ่งแลและนอกกรุงตรงนี้ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าหลายๆอาชีพต้องพบกับปัญหาด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไร ก็ได้รับผลกระทบกันทั้งสินรวมไปถึงข้าราชการและลูกจ้างประจำด้วยซึงตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถรวมไปถึงค่าเลี้ยดูต่างๆ

ก็เป็ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น โดยทีี่การช่วยเหลือของทางรัฐบาลได้มีการออกนโยบาย มาตรการมาหลายมาตการเพื่อช่วยเหลือทั่วประเทศแต่ทว่ายังมีอีกไม่กี่กลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเหมือนกัน

ล่าสุด พล.ต.อ.อัศ วินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติงบกลางซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 1,020 ล้านบาทมอบให้ข้าราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างโครงการ คนละ 12,000 บาท เป็นค่าตอบแทนพิเศษกรณีเกิดสาธารณภัย cv 19 โดยให้แต่ละหน่วยงานเบิกจ่ายได้ทันที ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งที่ กทม.ได้ตัดสินใจเช่นนี้เป็นเพราะเมื่อสิ้นปี 2563 คณะกรร มการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2563 มีมติเห็นคว รไม่จัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับข้าราชการและลูกจ้างเนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)

ซึ่งได้ตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2562 ของกทม.เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีประกอบกับสภาพการณ์นั้น กทม.โดยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ cv 19 สตง.จึงมีข้อเสนอแนะให้ กทม.พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปีจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีเดียวกับปีที่ได้ขอรับการประเมิน ทั้งนี้พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรและการจ่ายเงินรางวัลภายหลังดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินการปิดบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการรายงานการเงินประจำปีให้แล้วเสร็จก่อนจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างข้อเสนอแนะดังกล่าว

ซึ่งให้เป็นแนวทางที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติทำให้ กทม.ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวส่งผลให้คณะกรรมการฯ มีมติเห็นควรไม่จัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับข้าราชการและลูกจ้าง โดยประกอบกับก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้หน่วยราชการต่างๆ ไปจัดสรรงบประมาณของหน่วยเพื่อช่วยเหลือข้าราชการเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษช่วงเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย

สำหรับงบกลาง เป็นงบที่ผู้ว่าฯกทม.สามารถนำไปใช้จ่ายได้ซึ่งงบกลางประจำปีงบประมาณ 2564 กทม.ได้ขอจัดสรรงบไว้ 14,207,857,245 บาท ประกอบด้วย

1.เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 115,156,845 บาท

2.เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับน้ำท่วมจำนวน 125 ล้านบาท

3.เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครจำนวน 300 ล้านบาท

4.เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างจำนวน 2,700 ล้านบาท

5.เงินบำเหน็จลูกจ้างจำนวน 1,035 ล้านบาท

6.ค่าติดตั้งไฟสาธารณะจำนวน 100 ล้านบาท

7.เงินสำรองสำหรับค่างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้จำนวน 10 ล้านบาท

8.เงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรจำนวน 320,756,400 บาท

9.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาลจำนวน 3,975,618,000 บาท

10.เงินรางวัลและเงินช่วยเหลือสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี จำนวน 1,050 ล้านบาท

11.เงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ายตามกฎหมายจำนวน 1,500 บาท

12.เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานครจำนวน 220 ล้านบาท

13.เงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 2,756,326,000 บาทอย่างไรก็ตามคาดว่าเงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีเกิดสาธารณภัย cv 19 จำนวน 1,020 ล้านบาทจะใช้งบกลางในหมวดเงินรางวัลและเงินช่วยเหลือสำหรับผลการปฏิบัติราชกรประจำปี ที่กทม.ได้ขอจัดสรรไว้จำนวน 1,050 ล้านบาท

ที่มา:class2go.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *