Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อ ธนาคาร ธ.ก.ส เปิดให้กู้ยืมเงิน ใช้จ่ายฉุกเฉิน รายละ 50,000 บาท

สินเชื่อ ธนาคาร ธ.ก.ส เปิดให้กู้ยืมเงิน ใช้จ่ายฉุกเฉิน รายละ 50,000 บาท

สินเชื่อของ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.)ได้มีการปล่อยสินเชื่อเงินให้กู้ยืมรายย่อยให้กับ ผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อช่วยแก้ไขความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยให้สามรถที่จะเข้าถึงเงินให้กู้ยืมในระบบได้ตามมติของทางคณะรัฐมนตรี โดยเกษตรกรหรือผู้ที่มี รายได้น้อยนั้นสามารถที่จะยื่นขอเงินให้กู้ยืมยืมเงินฉุกเฉินได้ที่ไม่เกินรายละ 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เพียง 0.85% ต่อเดือนระยะเวลาชำระเงินให้กู้ยืมสูงสุดที่ไม่เกิน 5 ปี

รายละเอียด

รายละเอียดในการขอเงินให้กู้ยืม จาก ธกส.มีดังนี้

1.จะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยจะได้รับเงินให้กู้ยืมฉุกเฉินที่รายละ 50,000 หมื่น บาท

2.มีระยะเวลาในการผ่อนชำระที่ไม่เกิน 5 ปี

3.ดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 0.85 เปอร์เซ็นต์

4.ต้องมีบุคคล 1 คน หรือหลักทรัพย์มาค้ำประกัน

5.หลักเกณฑ์ในการให้กู้ดูจากความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ดูรายได้และรายจ่าย

6.ใช้เครดิตบูโรด้วยแต่ก็ไม่มีผลในการขอสินเชื่อเงินให้กู้ยืม ตัวนี้

7.สามารถทำก่รขอสินเชื่อเงินให้กู้ยืมได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ในโครงการดังกล่าวนี้ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้มีการผ่อนปรนให้กับประชาชนหรือเกษตรกรที่เคยมีประวัติทางการเงินที่ไม่ดีสามารถที่จะมาขอ เงินให้กู้ยืมกู้เงินได้

ใครที่กำลังสนใจ สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน

ที่มา:sara1000update.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *