Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. Smart Cash ชำระดีมีวงเงิน ให้ยืมสูงสุด 50,000 บาท

สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. Smart Cash ชำระดีมีวงเงิน ให้ยืมสูงสุด 50,000 บาท

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากสำหรับโครงการสินเชื่อที่หลายคนกำลังมองหาเพื่อมาแบ่งเบาภาระอยู่ในขณะนี้ ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ก็เล็งเห็นึงความสำคัญช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยและลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ด้วยนั่นเอง

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้จัดตั้งสินเชื่อวงเงิน Smart Cashขึ้นมาเพื่อลดค่าใช้จ่าย ผ่อนหนักเป็นเบาให้แก่ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติรับเงินก้อนไปใช้ในยามฉุกเฉินเคลียร์หนี้นอกระบบ หรือจะค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่างๆ ด้วยโครงการสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash นั่นเอง

สำหรับสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash นั้นมีเงินก้อนให้ท่านได้ใช้สูงสุดรายละ 5 หมื่นบาทเลยทีเดียว โดยยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ได้ยาวนานถึง 12 เดือนเต็ม โดยโครงการสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ได้มีการเริ่มให้บุคคลที่สนใจเข้ามากรอกรายละเอียดการสมัครสินเชื่อเงินกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 อีกด้วย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ออกสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash ให้ลูกค้ากู้เงินสูงสุด 50,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม. 2566

สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือนป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

วงเงิน

กำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท และสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ได้ตลอดอายุสัญญา

ระยะเวลาการผ่อนชำร ะ

กำหนดให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งจำนวนไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันทำสัญญา หากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระห นี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อ ในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินกู้แต่สูงสุดไม่เกิน 500 บาท โดยให้เรียกเก็บคราวละ 1 ปี ในวันทำสัญญาเงินกู้ในปีต่อไปให้เรียกเก็บในวันที่ประสงค์ขยายระยะเวลาชำระหนี้ หลังกการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก

การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก(Effective Rate)

อัตราดอกเบี้ย

คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับ

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ

เรียกเก็บดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินส่วนที่ผิดนัดชำระสูงสุดตามประกาศข อง ธ.ก.ส.(MRR+3)บวกด้วยดอกเบี้ยปรับอีกร้อยละ 3 ต่อปี(MRR+3+3)นับถัดจากวันถึงกำหนดชำระ จนกว่าจะชำระหนี้ต้นเงินส่วนที่มิได้ชำระนั้นเสร็จสิ้น เว้นแต่มีเหตุอันสมควรผ่อนผัน

หลักประกันเงินกู้

1.ที่ดินจำนวนไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง

2.บุคคล 2 คน ค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท

3.ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท

เงื่อนไขการกู้เงินตามโครงการฯ

เป็นการให้บริการวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูกบัญชีสินเชื่อกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิตที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารโดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำนวนหนี้เงินกู้ที่ลูกค้าเบิกใช้จริง นับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงินกู้

การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ

จะได้รับใบแจ้งหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้เงินกู้หรือ SMS หรือมารับด้วยตนเองที่สาขา

การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า

เมื่อท่านได้ชำระค่างวดสินเชื่อให้แก่ธนาคารแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินจา กธนาคาร ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่นจำนวนเงินรับชำระ,เงินต้นคงเหลือและดอกเบี้ยเป็นต้น

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหรือแจ้งเตือนที่สำคัญต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ตามประกาศของธนาคาร

ช่องทางในการติดต่อผู้ออกผลิตภัณฑ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาหรือ Call Center 0-2555-0555

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน(สำนักงานใหญ่)

2346 ถ.พหลโยธินแขวงเสนานิคมเขตจตุจักร กรุงเทพม หานคร 10900

ธ.ก.ส.Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน

ศุนย์บริการลูกค้า 1593 บริการ ในวันและเวลาทำการ

สำนักงานใหญ่ 0-2558-6555

โทรสาร 0-2558-6341

อีเมล contact@baac.or.th

หรือเว็ปไซต์ https://www.baac.or.th/th/content-product.php?content_id=15584&content_group_semi=0001&content_group_sub=12&content_group=4&inside=1

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *