Home / ข่าววันนี้ / เผยเงื่อนไขใครได้สิทธิบ้าง ธ.ก.ส. ให้กู้ 50,000

เผยเงื่อนไขใครได้สิทธิบ้าง ธ.ก.ส. ให้กู้ 50,000

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ออกสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash ให้ลูกค้ากู้เงินสูงสุด 50,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้นวงเงินกำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท

และสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ได้ตลอดอายุสัญญาระยะเวลาการผ่อนชำระ กำหนดให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งจำนวนไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันทำสัญญาหากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิ นกู้ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม

ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินกู้แต่สูงสุดไม่เกิน 500 บาท โดยให้เรียกเก็บคราวละ 1 ปี ในวันทำสัญญาเงินกู้ในปีต่อไปให้เรียกเก็บในวันที่ประสงค์ขยายระยะเวลาชำระหนี้หลังกการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก(Effective Rate)อัตราดอกเบี้ยคิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับ

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระเรียกเก็บดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินส่วนที่ผิดนัดชำระสูงสุดตามประกาศของ ธ.ก.ส.(MRR+3)บวกด้วยดอกเบี้ยปรับอีกร้อยละ 3 ต่อปี(MRR+3+3)นับถัดจากวันถึงกำหนดชำระจนกว่าจะชำระหนี้ต้นเงินส่วนที่มิได้ชำระนั้นเสร็จสิ้น เว้นแต่มีเหตุอันสมควรผ่อนผันหลักประกันเงินกู้ ที่ดินจำนวนไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนองบุคคล 2 คน ค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาทข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาทเงื่อนไขการกู้เงินตามโครงการฯ เป็นการให้บริการวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์

โดยผูกบัญชีสินเชื่อกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิตที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาโดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำนวนหนี้เงินกู้ที่ลูกค้าเบิกใช้จริง นับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงินกู้การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ จะได้รับใบแจ้งหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้เงินกู้ หรือ SMS หรือมารับด้วยตนเองที่สาขา การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้าเมื่อท่านได้ชำระค่างวดสินเชื่อให้แก่ธนาคารแล้ว

ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่นจำนวนเงินรับชำระ, เงินต้นคงเหลือและดอกเบี้ยเป็นต้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือแจ้งเตือนที่สำคัญต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามประกาศของธนาคาร ช่องทางในการติดต่อผู้ออกผลิตภัณฑ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา หรือ Call Center 0-2555-0555

ที่มา:siamtopic.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *