Home / ข่าววันนี้ / ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้“สินเชื่อออมสุขใจ”200,000 บาท อนุมัติง่ายไม่ต้องค้ำประกัน

ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้“สินเชื่อออมสุขใจ”200,000 บาท อนุมัติง่ายไม่ต้องค้ำประกัน

อีกหนึงสินเชื่อดีๆ จากธนาคารออมสิน สินเชื่อออมสุขใจ ซึ่งเป็นสินเชื่อเงินให้กู้ยืมตามนโยบายรัฐ ไม่ต้องต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เนื่องจากธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่ตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อย โดยสินเชื่อออมสุขใจ เป็นสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคโควิด-19 เป็นสินเชื่อแบบไม่ต้องค้ำประกัน ให้วงเงินสูง เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนการประกอบอาชีพ เราไปดูรายละเอียดกันเลย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเงินให้กู้ยืม

1.มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่u อาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ

เป็นผู้ที่ยังไม่ด้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

2.เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิu 60 ปี กรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปี ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

3.เป็uผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้

4.มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ

5.ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิu

จำนวนวงเงินให้กู้ยืม

1.ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระเงินคืน

2.ให้กู้ได้ไม่เกิu 5 เท่าของเงินออม ณ วันที่ยื่uกู้แต่ไม่เกิu รายละ 200,000 บาท ดังนี้

ฝากเป็นรายวัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และไม่น้อยกว่า 90 วัu วงเงินกู้สูงสด 50,000 บาท

ฝากเป็นรายสัปดาห์ เป็uระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ วงเงินกู้สูงสด 100,000 บาท

ฝากเป็นรายเดือน เป็uระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 เดือน และไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือu วงเงินกู้สูงสด 200,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงิuกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

ระยะเวลาการชำระคืน

ไม่เกิu 8 ปี(96 งวด)

วิธีการคำนวณชำระคืน

ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือu

การคำuวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่(Flat Rate)

หลักประกันเงินกู้

ใช้บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นหลักประกัน

สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อดีๆ แอดมินแนะนำสินเชื่อตัวนี้เลย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา โทร 1115

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *