Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากไวรัสโคโรนา ให้กู้รายละ 10,000 บาท

สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากไวรัสโคโรนา ให้กู้รายละ 10,000 บาท

ออมสินเปิดให้ กู้ยืม สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากไวรัสโคโรนา รายละ 10,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และช่วยให้ลูกค้ายังคงมีประวัติทางการเงินที่ดี สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนกับสถาบันทางการเงินได้ในอนาคต หลังจากผ่านพ้นสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา

เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินให้กู้ รายละไม่เกิน 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 6 งวดแรก

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ผู้ประกอบการรายย่อย

ผู้ที่มีรายได้ประจำ

พนักงานบริษัทเอกชน

ระยะเวลาโครงการ 13 พ.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

คำเตือน ธนาคารออมสิน ให้กู้ผ่านแอป MyMo เท่านั้น

ที่มา:moneysme99.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *