Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อออมสิน เปิดให้กู้ไปลงทุน 200,000 สมัครง่าย

สินเชื่อออมสิน เปิดให้กู้ไปลงทุน 200,000 สมัครง่าย

สินเชื่อธนาคารประชาชนสุขใจจากธนาคารออมสินเป็นหนึ่งสินเชื่อที่ช่วยเหลือตามนโยบายของทางรัฐบาลที่ให้เงินทุนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินก้อนไปลงทุนค้าขายไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย

ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ดีสำหรับประชาชนที่ต้องการเงินทุนต่างๆ สลัดรายละเอียดย่อยของสินเชื่อประชาชนสุขใจสินเชื่อถูกกฎหมายจากทางธนาคารออมสินซึ่งเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพอิสระธุรกิจต่างๆเพื่อทดแทนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินทุนแล้วไปกู้หนี้นอกระบบมาทำให้ดอกเบี้ยแพงเพราะว่าเงินนอกระบบนั้นเข้าถึงง่ายทางธนาคารจึงมีสินเชื่อตัวนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและทดแทนกับการกู้ยืมในนอกระบบสินเชื่อประชาชนสุขใจก็ได้ปล่อยกู้เงินตั้งแต่ 10,000 บาทไปจนถึง 200, 000บาท ตามกำลังในการชำระของแต่ละท่าน

โดยยอดรวมในการกู้หรือในการขอสัญญากู้ยืมจะต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อคนต่อรายซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการผ่อนชำระตั้งแต่ 36 งวดจนถึง 120 งวดเลยทีเดียวซึ่งก็มีระยะเวลาที่ให้พ่อค้าแม่ค้าได้ผ่อนชำระคืนโดยไม่ต้องเร่งรีบเหมือนหนี้นอกระบบดอกเบี้ยสำหรับโครงการนี้ ก็จะมีอัตราคิดดอกเบี้ยคงที่ที่ 1 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเท่านั้น

ในด้านรายละเอียดการสมัคร หรือ คุณสมบัติของผู้สมัคร

ข้อ 1 ต้องเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระหรือรายย่อยหรือสินค้าเพื่อบริโภคและเพื่อจำหน่าย

ข้อ 2 ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่สำคัญคือไม่ให้เกิน 60 ปี

ข้อ 3 ต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นอยู่อาศัยแน่นอนซึ่งเป็นที่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเมื่อมีพนักงานออกนอกพื้น

ข้อ 4 มีความสามารถในการผ่อนชำระคืนธนาคารซึ่งตรงนี้จะอยู่ในการพิจารณาของธนาคาร

ข้อ 5 ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคาร อันนี้ถือว่าสำคัญ

หากประชาชนท่านใดสนใจกับสินเชื่อนี้หรือต้องการเงินก็สักก้อนเพื่อประกอบอาชีพค้าขายก็สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้ๆบ้านท่าน

ที่มา:undacar.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *