Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อเพื่อชีวิตสุขสันต์ กู้ง่าย 10,000 ดอกต่ำ กู้ได้ทุกอาชีพ

สินเชื่อเพื่อชีวิตสุขสันต์ กู้ง่าย 10,000 ดอกต่ำ กู้ได้ทุกอาชีพ

สินเชื่อ OD Happy life

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีของสินเชื่อชีวิตสุขสันต์และวงเงินสินเชื่อ OD Happy life เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท

จุดเด่น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้

ดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

ระยะเวลาชำระ

พิจารณาทบทวนสัญญาทุก 1 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย

ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ

เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารและบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร

หลักประกัน

เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้กู้ ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน

ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว ไม่เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้เยาว์ นิติบุคคล และบัญชีร่วมให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง

กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากให้ปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การรับฝากประเภทสลากออมสินพิเศษต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร

ที่มา:undacar.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *