Home / ข่าววันนี้ / ธ. ธนชาต ให้ยืมทุกอาชีพ 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำ

ธ. ธนชาต ให้ยืมทุกอาชีพ 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อธนาคารธนชาติเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลให้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน

ที่สามารถตอบโจทย์สำหรับให้ประชาชนใช้จ่ายตามอัธยาศัยตามความต้องการของประชาชนผู้กู้ที่ปล่อยวงเงินให้กู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ของท่านหรือวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทพร้อมทั้งบริการโอนเงินเข้าบัญชีหรือเบิกจ่ายได้ที่ตู้ ATM

โดยไม่หักค่าธรรมเนียมการเบิกถอนพร้อมทั้งให้ผู้กู้สามารถผ่อนชำระแบบสบายๆเป็นรายเดือนในอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้โดยไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอิสระหรือประกอบธุรกิจไม่ต้องมีคนค้ำประกันหรือหลักทรัพย์มาค้ำประกันใดๆ

รายละเอียดและจุดเด่นของสินเชื่อธนาคาร Flash Plus

สำเนาเอกสารประกอบในการยื่นสมัครสินเชื่อธนาคารธนชาต

สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน (ที่ยังไม่หมดอายุ)

เอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

เอกสารสำเนาการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนหรือตามเกณฑ์มาตรฐานของทางธนาคาร 6 เดือนย้อนหลังล่าสุด

เอกสารสำเนาหน้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ยื่นขอกู้

คุณสมบัติของผู้สนใจกู้

ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการที่มีร้านค้าเป็นของตัวเอง

จะต้องเป็นประชากรไทยที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

ผู้กู้จะต้องเป็นผู้ที่มีรายรับมากกว่า 10,000 บาท

ผู้กู้จะต้องดำเนินการธุรกิจหรือเปิดร้านมามากกว่า 3 ปี

มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่ทำงานที่ร้านที่สามารถติดต่อได้ และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติตามเกณฑ์มาตรฐานของทางธนาคารธนชาต

ในกรณีที่ผู้กู้เป็นพนักงานที่มีงานประจำ

ผู้กู้จะต้องเป็นประชากรไทยที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

ผู้กู้จะต้องมีรายรับต่อเดือนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

ผู้กู้จะต้องมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

ผู้กู้จะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านและที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้ และจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติตามเกณฑ์มาตรฐานของธนาคารธนชาต

อัตราในการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำต้องชำระขั้นต่ำ 3 เปอร์เซ็นต์แต่จะต้องไม่น้อยไปกว่า 500 บาทของวงเงินกู้

หมายเหตุ…ผู้ที่มีความประสงค์ที่สนใจในสิ่งที่เชื่อเงินกู้ธนาคารธนชาตสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศหรือหรือสอบถามผ่านทาง call center โทร 1770

ที่มา:undacar.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *