Home / ข่าววันนี้ / ธ.ก.ส. ให้ยืมวงเงิน 2 เเสนบาท

ธ.ก.ส. ให้ยืมวงเงิน 2 เเสนบาท

ธกส เปิดบริการปล่อยสินเชื่อ และ สามารถใช้จ่ายเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจวงเงินกู้ยืมสูงสุด 200,000 บาท และ สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 20 ปี

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ธุรกิจส่วนตัวมีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจนติดต่อได้สะดวก มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอนสามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบผู้กู้

สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้

สำเนาทะเบียนสมรส ถ้ามี

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง Statement 6 เดือน ล่ าสุดสำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ใช้ในทรัพสินที่เสนอเป็นหลักประกัน ถ้ามี

สำเนาหลักฐานการชำระภาษี ถ้ามี

วงเงินกู้

พิจารณาตามความจำเป็นในการใช้วงเงินของสินเชื่อ รายได้ รายจ่าย ความสามารถในการชำระหนี้คืน และหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาจากการประเมินปัจจัยประเมินความเสี่ยงของผู้กู้
กำหนดชำระคืน

เพื่อเป็นค่าลงทุนประกอบการ ส่งภายใน 15 ปี กรณีพิเศษ สูงสุด 20 ปี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ส่งชำระภายใน 12 เดือน กรณีพิเศษ สูงสุด 18 เดือน

หลักประกัน

บุคคลค้ำประกัน หรือ กลุ่มบุคคลร่วมกันรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย

เงินฝากเป็นหลักประกัน กู้ได้สูงสุดร้อยละ 90 ของเงินฝาก

อสังหาริมทรัพย์ในการจำนอง กู้ได้สูงสุดร้อยละ 80 ของวงเงินจำนอง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ทุกสาขา Call Center โทร 0 2555 0555

ที่มา:virathnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *