Home / ข่าววันนี้ / ออมสินปล่อยกู้ 400,000 ราย ให้วงเงิน 1 แสน ลงทะเบียนกู้ยืมได้แล้ว

ออมสินปล่อยกู้ 400,000 ราย ให้วงเงิน 1 แสน ลงทะเบียนกู้ยืมได้แล้ว

ธนาคารออมสินจะเปิดให้บุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหาร ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขอกู้ทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 -วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

ธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนขอกู้ โดยผู้กู้จะต้องแนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง พร้อมเอกสารประกอบอื่น เช่น รูปถ่ายใบเสร็จ/สัญญาเช่า/ใบทะเบียนการค้า หรือ

เอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของ

โดยสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ

ผู้ที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น สามารถยื่นขอกู้ได้ที่แอป MyMo ในขั้นตอนถัดไป รวมระยะเวลาอนุมัติ ไม่เกิน 7 วันทำการ โดยธนาคารจะพิจารณาวงเงินให้กู้ตามขนาดของธุรกิจ

กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 400,000 ราย

ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่จำหน่ายแบบถาวร

ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า

ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์

ภัตตาคาร

ร้านที่มีลักษณะเป็นบูท

ไม่ใช่ร้านหาบเร่ แผงลอย รถเข็น เป็นต้น

วิธีการดำเนินงาน

ธนาคารจะสนับสนุนเงินสินเชื่อวงเงินจำนวน 2,000 ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุด 100,000 บาท

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี (Effective Rate)

ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี

ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินจะทำการตกลงกับสำนักงานงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีเพื่อความเหมาะสมต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *