Home / ข่าววันนี้ / ออมสิน ใจดี กู้ได้ 10,000-200,000 บาท ได้เงินใน 3 นาที ได้ทุกอาชีพ

ออมสิน ใจดี กู้ได้ 10,000-200,000 บาท ได้เงินใน 3 นาที ได้ทุกอาชีพ

จะใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ดำรงชีพ ออมสินก็จัดให้

จุดประสงค์การกู้

–เพื่อเป็นเงินทุนประกอบธุรกิจ

–เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

–เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

–ชำระหนี้สินอื่นๆ

–ต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร ทั้งนี้ต้องไม่นำเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียวกัน.

คุณสมบัติผู้กู้

–มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

–เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

–เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ

–เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

–เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

–ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

–เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

–มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือที่อยู่อาศัยแน่นอน

–เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

–ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

–ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

จำนวนเงินให้กู้

–ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน

–วงเงินกู้สูงสุดรายละ 200,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืน

–วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท >> ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)

–วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท >> ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

–วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001-200,000 บาท >> ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

–หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้

–หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน >> ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

–หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน >> ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

หลักประกัน

–บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

–ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นสวน ไร่ นา ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

–หลักประกันทางธุรกิจ (เช่นสิทธิการเช่าแผงค้า ร้านค้า หรือยานพาหนะที่ใช้ประกอบธุรกิจ) ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ติดต่อได้ที่ ธ.ออมสินใกล้บ้าน

ที่มา:moneysme99.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *