Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อด่วนช้างไทย ไม่มีเช็คโบโร อนุมัติ 30,000 บาท รับใน 30 นาที

สินเชื่อด่วนช้างไทย ไม่มีเช็คโบโร อนุมัติ 30,000 บาท รับใน 30 นาที

สินเชื่อด่วน Changtai ไม่มีการตรวจสอบสินเชื่อ 30,000 อนุมัติสินเชื่อ 30 นาที สินเชื่อส่วนบุคคลช้างไทยเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ตรงกับความต้องการสินเชื่อในปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้กู้ที่มีเครดิตไม่ดีหรือเอกสารเครดิตบูโรสามารถขอสินเชื่อได้ อนุมัติวงเงินตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป และ 100,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บคืออัตราดอกเบี้ยเมื่ออัตราดอกเบี้ยเริ่มลดลง ท่านสามารถสมัครสินเชื่อจากสำนักงานบริการช้างไทยผ่านเว็บไซต์ต่อไปนี้

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลของช้างไทย คุณสมบัติผู้กู้

#20-50岁#คนงานโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ# ค่าแรงขั้นต่ำ 8000 บาทขึ้นไป# ระยะเวลาจ้างงานปัจจุบันเกิน 1 ปี# ในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา หรือสงขลา มีบ้านหรือ งาน

เงินเดือนจะถูกโอนไปยังธนาคารกสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, กรุงศรี, ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต # ตกลงที่จะหักค่างวดจากบัญชีเงินเดือน

1 ผู้ค้ำประกัน: สถานะทางการเงินของนายจ้างมีเสถียรภาพ (ตามมาตรฐานสินเชื่อช้างไทย)

วงเงินอนุมัติ: วงเงินกู้เกิน 8,000 บาท 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย# วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยเดือนแรกไม่เกิน 3% วงเงินกู้เกิน 50,000 บาท – ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรายเดือนไม่เกิน 2.33% และอัตราดอกเบี้ยรายเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งเท่ากับ 1.25%

เอกสารเครดิตบูโร: ผู้กู้ไม่มีเอกสารเครดิตบูโรหรือแนบมากับเครดิตบูโร เราจะพิจารณาว่าวงเงินกู้สูงสุดคือ 30,000 บาท ผู้กู้ที่ยืมเกิน 30,000 บาท จะต้องเตรียมเอกสารจากเครดิตบูโร หน่วยงานรายงานเครดิตจะต้องไม่มีประวัติการชำระเงินล่าช้า

เอกสารการสมัคร: สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรผู้กู้, หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี), สำเนาหน้าแรกของเงินเดือนและสมุดทะเบียนบ้านอื่น ๆ (ถ้ามี)

เงินเดือนและการโอนเงินเดือนอื่นๆ ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี) เอกสารเครดิตบูโรตัวจริง (กู้เงินเกิน 30,000 บาท)# ถ้าไม่ใช่ กรุณาใช้เอกสารอื่นที่พิสูจน์อายุการทำงาน

การรับประกันเงินกู้: ผู้ค้ำประกันไม่สามารถเป็นญาติหรือคู่สมรสได้ (หากวงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท) ใช้ต้นขั้วชำระเงินเป็นหลักประกัน

ที่มา:bookwithdrawal.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *