Home / ข่าววันนี้ / ออมสิน ให้ยืม 50,000 ผู้มีบัตรคนจน ไม่ต้องค้ำ

ออมสิน ให้ยืม 50,000 ผู้มีบัตรคนจน ไม่ต้องค้ำ

ธนาคารออนสิน ปล่อยกู้สินเชื่อวงเงิน 50,000 บาท เพียงแค่ท่านมีบัตรคนจนเท่านั้น โดย วิธีสมัครสินเชื่อ ผู้มีบัตรคนจนวงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำ จะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นไปดูกันเลย ธนาคารออนสิน ปล่อยกู้สินเชื่อวงเงิน 50,000 บาท โดยมีชื่อ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ เพื่อให้ท่านผู้อ่านที่ต้องการกู้เงินนำเงินกู้เหล่านี้ไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบต่างๆ ขอเพียงแค่ท่านผู้อ่านมี บัตรประบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน เท่านั้น โดยทางธนาคารจะให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท โดยให้ระยะเวลาในการนำเงินที่กู้ไปมาชำระคืนในระยะเวลานานถึง 5 ปี

รายละเอียดจุดเด่นของสินเชื่อ

-วงใงเงินกู้ 50,000 บาท

-อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

-ระยะเวลากู้ ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

-ไม่ต้องค้ำเพราะใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

คุณสมบัติผู้กู้

-ท่านผู้ที่จะขอสินเชื่อจะต้องเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้แน่นอน

-ท่านผู้ที่จะขอสินเชื่อจะต้องมีสัญชาติไทย

-ท่านผู้ที่จะขอสินเชื่อจะมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี

-ท่านผู้ที่จะขอสินเชื่อจะต้องมีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

-ท่านผู้ที่จะขอสินเชื่อจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) โดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

เอกสารที่ต้องใช้

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

-สำเนาผู้ค้ำประกัน

-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ

-สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

-เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)

-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย (หลักประกันใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้)

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อ สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ Call Center 1115

ที่มา:newstipse.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *