Home / ข่าววันนี้ / วิธีสมัคร สินเชื่อออมสิน “กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า”

วิธีสมัคร สินเชื่อออมสิน “กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า”

ทั้งนี้ การสมัครสินเชื่อบ้าน“กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า”ผู้กู้อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติ หลักประกันในการกู้ เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องเตรียม มีอะไรบ้าง มาเช็กกันก่อนจะได้ทำตามขั้นตอนได้ถูกต้องเเละรวดเร็ว

1.เช็กคุณสมบัติ ผู้กู้

1.เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

2.มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป เเละเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้น เจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่เเน่นอน เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3.มีอาชีพเเละรายได้เเน่นอน

4.การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมใน หลักประกันทุกคนก็ได้

4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

2.หลักประกันในการกู้ มีอะไรบ้าง?

1.ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้เเละตั้งอยู่ในเเหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความ จำเป็น เเละมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

2.สิทธิการเช่าที่ดินเเละ / หรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด

3.หลักทรัพย์ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

3.เอกสารสำหรับผู้กู้หลักเเละผู้กู้ร่วม มีอะไรบ้าง?

สำหรับใครเป็นพนักงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสากิจ พนักงานธนาคาร เเละพนักงานเงินทุนหลักทรัพย์ ต้องเตรียมเอกสารสำคัญ ได้เเก่

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

ส่วนใครที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นเจ้าของกิจการ อย่าลืมเตรียมเอกสาร ดังนี้

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้เเก่

กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) เเละสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า

บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

4.หมายเหตุ ที่ต้องทำความเข้าใจ

ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี(ตั้งเเต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

อัตราดอกเบี้ยที่เเท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจาก วงเงินกู้ 1,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี เเบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด

ทำประกัน หมายถึง การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เป็นไปตามธนาคารกำหนด

เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะตามโปรโมชั่น สมัครบริการ MyMo เเละผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นของธนาคารเพิ่มอีกอย่างน้อย 2 ประเภท ได้เเก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ / บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบัตรเงินสด / ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี / ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการอื่น ตามที่

กำหนดอยู่เเล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ เเละกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นของธนาคารตามที่ กำหนดทดเเทนได้

กรณีผู้กู้ชำระเงินคืนเสร็จสิ้น หรือ ไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดในทุกกรณี (Prepayment) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับเเต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้อง เสียค่าตามธรรมเนียม ตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบันร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ)

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งเเต่เดือนกันยายน อนุมัติเเละจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เเล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2564

หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.สมัครกู้สินเชื่อ “กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า” ที่ไหน?

ใครที่สนใจสินเชื่อบ้านดังกล่าว เมื่ออ่านรายละเอียดเเละทำความเข้าใจ สามารถสมัครใช้บริการ ได้ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *