Home / ข่าววันนี้ / ธ.ก.ส. แจ้งโอนเงิน งวดที่ 6 “เงินประกันรายได้เกษตรกร” ผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65

ธ.ก.ส. แจ้งโอนเงิน งวดที่ 6 “เงินประกันรายได้เกษตรกร” ผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65

ชาวนาเฮ! ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 6) รอรับเงินได้วันไหนอัปเดตกันอีกทีตามที่ประกาศงวด 6 ราคาตามนี้เลยได้มากได้น้อยไม่ว่ากันเอาราคาตามเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง

และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๔/๖๕ รอบที่ ๑ (งวดที่ ๖)

ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร

ผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ปี ๒๕๖๔/๖๕ รอบที่ 2 ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น!

เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๔/๖๕ รอบที่ ๑ เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้

สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิ๊งโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์

กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๔/๖๕ รอบที่ ๑ (งวดที่ ๖) อาศัยอำนาจ

ตามความในข้อ ๒.๑ ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลงวันที่

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร

ผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้

ข้อ ๑ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตาม

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๔/๖๕ ร่อบที่ ๑ (งวดที่ ๖) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๔/๖๕ ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๘ พฤศจิกายน

๒๕๖๔ สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน ๑๕ % ดังนี้

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวดที่ 6 มาแล้ว

1.สามารถตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ได้ที่ https://chongkho.inbaac.com/

2.เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน

ได้ที่ http://www.farmer.doae.go.th/

ถ้าใครเข้าเช็คเเล้วขึ้นชื่อโครงการหรือมีข้อมูลให้อุ่นใจได้เลยไม่นานเกินรอมีเงินเข้าแน่นอนอย่าลืมไปเช็คเงินเข้าของแต่ละคนด้วยนะครับ เช็คโดยตรงผ่านมือถือ

จะขึ้นตามรูปนี้ให้เราตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ช่องที่ 1 ว่างๆ ให้เรากรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของเราลงไป ถ้าชื่อเราอยู่ในฐานข้อมูลเกษตรอยู่แล้วมันจะแสดงชัดเจนว่าท่านได้เงินจากโครงการไหนบ้าง เช่น โครงการ เลขที่บัญชี วันที่โอน สาขาธกส. สถานะ สามารถเข้าเช็ค ได้ที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/โดยไม่ต้องไปธนาคาร

สามารถเช็คเงินเข้าโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/โดยไม่ต้องไปธนาคาร

*อย่าชอบกดแชร์บทความนี้ให้เพื่อนที่ทำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วยนะ จะได้ตรวจสอบสิทธิ เงินประกันรายได้เกษตรกร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *