Home / ข่าววันนี้ / ธ.ก.ส. แจ้งความคืบหน้า เงิน “ประกันรายได้ข้าว” “ช่วยเหลือชาวนา” โอนวันไหน เช็คที่นี่

ธ.ก.ส. แจ้งความคืบหน้า เงิน “ประกันรายได้ข้าว” “ช่วยเหลือชาวนา” โอนวันไหน เช็คที่นี่

เกาะติด “เงินประกันข้าว” เข้าวันไหน เช็คที่นี่ ตรวจสอบ “เงินช่วยเหลือชาวนา” อัพเดทความคืบหน้า เตรียมตัว ธ.ก.ส. จะโอนให้ เกษตรกรยังคงติดตาม “เงินประกันข้าวเข้าวันไหน” หรือ เงินประกันรายได้เกษตรกร และเฝ้าตรวจสอบ “เงินช่วยเหลือชาวนา” ซึ่ง “กรุงเทพธุรกิจ” เช็คอัพเดทความคืบหน้า รายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

จากกรณี โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต 2564/65 โอนเงินผ่าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดแรกในวันที่ 9 พ.ย. 2564 กว่า 1.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งยังมีวงเงินที่ต้องจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แต่วงเงินประกันราคาข้าวสูงกว่าทุกปี ประมาณ 89,000 ล้านบาท

ทำให้รัฐบาลขยายสัดส่วนเพดานการก่อหนี้จากเดิม ที่ 30% เป็น 35% เป็นระยะเวลาชั่วคราว 1 ปี ทำให้มีวงเงินในการก่อหนี้เพิ่มเติมได้อีกประมาณ 1.55 แสนล้านบาท ซึ่งจะใช้ ช่วยเหลือชาวนา ฤดูการผลิต 2564/2565 รัฐบาลต้องใช้เงินเพื่อชดเชยชาวนาผู้ปลูกข้าวสูงมากเนื่องจากราคาข้าวตกต่ำ โดยคณะกรรมการนโยบายข้าว (นบข.) อนุมัติวงเงินชดเชยไว้ทั้งสิ้น 89,306 ล้านบาท โดย ครม. อนุมัติให้จ่ายได้แล้ว 18,378 ล้านบาท

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า วงเงินในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในส่วนที่รอการอนุมัติจาก ครม. แบ่งเป็นวงเงินในการประกันรายได้ 7.6 หมื่นล้านบาท และมาตรการคู่ขนานในการช่วยเหลือชาวนาอีกประมาณ 5 หมื่นล้านบาท

เงินประกันข้าวเข้าวันไหน

เกษตรกรที่ยังไม่ได้เงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ประมาณ 7.6 หมื่นล้านบาท ต้องติดตาม จะนำเข้าพิจารณาใน ครม. สัปดาห์หน้า (30 พ.ย. 64) เพื่อให้กระทรวงการคลัง ดำเนินการไฟเขียวให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินให้เกษตรกร

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

เงินส่วนนี้ อยู่ในมาตรการคู่ขนานในการช่วยเหลือชาวนาอีกประมาณ 5 หมื่นล้านบาท จะนำเข้าพิจารณาใน ครม. สัปดาห์หน้า (30 พ.ย. 64) เพื่อให้กระทรวงการคลังไฟเขียวให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินให้เกษตรกร

คาดว่าการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในส่วนที่เหลือ และคาดว่าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้วจะได้เงินภายในเดือน ธ.ค.นี้แน่นอน

กรณี “เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท” หรือ มาตรการช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท จำกัดไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน หรือไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งมติ ครม. อนุมัติ เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2564

สามารถตรวจสอบเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกดค้นหาผลตรวจสอบ

ข้อมูลจาก – หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ , กระทรวงการคลัง , ทำเนียบรัฐบาล , ธ.ก.ส.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *