Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ ยืมสูงสุด 1 ล้านบาท ไม่ต้องมีคนค้ำ

สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ ยืมสูงสุด 1 ล้านบาท ไม่ต้องมีคนค้ำ

ธนาคารกรุงไทยได้มีโครงการ สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ ซึ่งเป็นสินเชื่อที่สมัครได้ง่ายโดยไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน สามารถกู้ได้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท เพียงมีรายได้ 15,000 บาท ขึ้นไปก็สามารถทำรายการขอกู้ได้เลยนอกจากนี้ ผู้ขอกู้สินเชื่อไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้ อีกทั้งยังสามารถผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือนด้วย

เอกสารที่ใช้สมัคร มีดังนี้

-ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

-Statement

-บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

-ผู้ประกอบการร้านค้าย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ สำเนาหนังสือทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า หรือ สำเนาเอกสารที่แสดงอายุกิจการ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถกู้ได้ ง่ายๆ ผ่าน แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Krungthai Contact Center 02 -1111111 และเว็บไซต์ https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/524

ที่มา:www.aplscs.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *