Home / ข่าววันนี้ / เปิดลงทะเบียน สินเชื่อธนาคารออมสิน ให้กู้สูงสุด 2 เเสน

เปิดลงทะเบียน สินเชื่อธนาคารออมสิน ให้กู้สูงสุด 2 เเสน

ธนาคารออมสิน ปล่อยโครงการ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน จุดเด่นเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ชำระหนี้สินอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเงินให้กู้

–ไม่เกินรายละ 200,000 บาท

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

เงินกู้ระยะสั้น

-ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี

เงินกู้ระยะยาว

–วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)

–วงเงินกู้ตั้งเเต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

– วงเงินกู้ตั้งเเต่ 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้

–หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

–หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้

–ชำระเงินต้นเเละเบี้ยเป็นงวดรายเดือน

–การคำนวณชำระหนี้เเบบอัตราเบี้ยคงที่

–กรณีชำระเงินงวดตามปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญา สามารถชำระคืนทั้งจำนวนเพื่อนำไปคำนวณวงเงินกู้ใหม่ได้

อัตราดอกเบี้ย

–เป็นไปตามประกาศกำหนด

คุณสมบัติผู้กู้

–เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ เเละ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

–เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท เอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ

–เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

–เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เเละเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

–เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่เเน่นอน สามารถติดต่อได้

–มีสถานที่ประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัยเเน่นอน

–เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

–ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

–ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน รายบุคคล อเนกประสงค์

หลักประกันเงินกู้

สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้

–มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เเละเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

–เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยเเน่นอน สามารถติดต่อได้

–ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

–ค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 สัญญา เมื่อรวมทุกสัญญาเเล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท

หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไข

วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

–เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพเเละรายได้เเน่นอน ตั้งเเต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

วงเงินกู้ตั้งเเต่ 50,001-200,000 บาท

–เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพเเละรายได้เเน่นอน ตั้งเเต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน

–เป็นผู้มีอาชีพเเละรายได้เเน่นอน ตั้งเเต่เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกัน มีดังนี้

–หนังสือรับรอง สิทธิการเช่าของเเผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหนังสือรับรอง สิทธิการเช่าที่ใช้เป็นหลักประกัน

–ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายรวมอุปกรณ์ตกเเต่งที่ติดกับตัวรถ เเละไม่เกินราคาประเมินของธนาคาร เเล้วเเต่ราคาใดต่ำกว่า กรณีเป็นยานพาหนะที่ใช้งานเเล้ว คำนวณราคาประเมินให้ร้อยละ 70

ของราคาประเมินยานพาหนะที่ใช้งานเเล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

ที่มา:esantoday.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *