Home / ข่าววันนี้ / ธกส. ช่วยคนเป็นหนี้ ปล่อยยืม 50,000 บาท ช่วยทุกคน

ธกส. ช่วยคนเป็นหนี้ ปล่อยยืม 50,000 บาท ช่วยทุกคน

วันนี้ทางเว็บไซต์ ของเรามีข่าวเกี่ยวกับสินเชื่อนั่นก็คือสินเชื่อ ธกส. ช่วยคนเป็นหนี้ รายละเอียดจะมีอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ค้างจ่าย หนี้นอกระบบ จ่ายหนี้ไม่ไหว มีหนี้เงินกู้ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ด้วยสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart cash กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน ฟรี คุ้มครองสินเชื่อกรณีเสี ยชีวิ ต หนี้นอกระบบต้องเคลียร์ให้จบไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูง และ ไม่เป็นธรรมอีก สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2566 โครงการสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart cash

และ สำหรับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบที่ชำระหนี้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และ มีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินเพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบโดยสนับสนุนเงินเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร ATM ตามต้นเงินกู้ที่ได้รับชำระหนี้ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบสูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR + (0-3) ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่กู้ได้คนละหนึ่งบัญชีเท่านั้น

สินเชื่อ ธกส

เงื่อนไขการกู้เงินตามโครงการสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart cash

เป็นการให้บริการสินเชื่อพร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูกบัญชีสินเชื่อ กับบัตร ATM หรือบัตรเดบิตที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่ กับ ธนาคารโดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำนวนหนี้เงินกู้ที่เบิกใช้จริงนับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงินกู้

ใครสามารถกู้ได้

1.ลูกค้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคารที่สามารถชำระเงินต้นเงินกู้ได้อย่างน้อย 2 งวดชำระ และ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ และไม่เป็น NPLs

2.ผ่านการพัฒนาและมีใบรับรองหรือหลักฐานการพัฒนา / อบรมตามที่กำหนด

วงเงินกู้สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart cash

กำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท และสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ได้ตลอดอายุสัญญา

จุดเด่น สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart cash

เหมาะสำหรับผู้ชำระโครงการแก้หนี้นอกระบบตรงเวลา

ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน

สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตรับไม่เกิน 50,000 บาท

วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

ดอกเบี้ย MRR + (0-3) ต่อปี

ช่องทาง การสมัคร สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart cash

ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

line official BAAC family

สอบถามโทร Call Center 02-555-0555

ระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้

กำหนดให้ชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งจำนวนไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญา หากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ ในปีถัดไปตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่ออัตราร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ แต่สูงสุดไม่เกิน 500 บาท โดยให้เรียกเก็บคราวละ1 ปี ในวันทำสัญญากู้เงิน ในปีต่อไปให้เรียกเก็บในวันที่ประสงค์ขยายระยะเวลาชำระหนี้

หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก

การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

หลักประกันเงินกู้สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart cash

ที่ดินจำนองไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง

บุคคลค้ำประกัน 2 คน กรณีกู้เงินไม่เกิน 300,000 บาท

ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท

การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า

เมื่อท่านได้ชำระสินเชื่อให้แก่ธนาคารแล้วท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากธนาคารซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนเงินรับชำระ , เงินต้นคงเหลือ และ ดอกเบี้ยเป็นต้น

สำรับท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ธกส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร. 02 – 555 -0555.

ที่มา:undacar.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.